Vesivisio

Mikä Lapväärtin-Isojoen vesivisio on?

Lapväärtin-Isojoen Vesivisio on tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesistömme silloin näyttäytyvän. Visiossa pohdittavia kysymyksiä ovat esimerkiksi missä kunnossa joki on, miten vesistöä käytetään ja hoidetaan, sekä miten asioiden pitäisi olla tulevaisuudessa? Vesivision keskeisenä tavoitteena on koota yhteen alueen toimijat laajasti eri sidosryhmistä, jotta jokaisen mielipide voitaisiin ottaa huomioon yhteisen vesistömme tulevaisuuden suunnittelussa.

Työskentelyn periaatteena onkin, että jokainen osallistuja on tasa-arvoisena mukana ja että kaikkien mielipiteet ovat yhtä arvokkaita. Vesivisiota toteutetaan sidosryhmien välisenä työpajatyöskentelynä. Työpajoissa aiheina ovat yhteisten tavoitteiden muodostaminen, vesivision muotoilu sekä tavoitteisiin liittyvien mittareiden ja toimenpiteiden suunnitteleminen.

Vesivisio koostuu yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen muun muassa tulvariskien hallinta, vesivarojen käyttö, vesienhoito, luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen ja kalatalous Lapväärtin-Isojoella. Samanaikaisesti pyritään saamaan aikaan alueellista sitoutumista toimintaan sekä lisäämään tietoisuutta vesistöön liittyvistä asioista ja alueen vetovoimaa luontomatkailun ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta.

Vesivision toteuttamisessa mukana ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Lapväärtin-Isojoen valuma-alueen suunnittelutyöryhmän lisäksi monipuolisesti sidosryhmäjäseniä muun muassa talouselämästä. Paikallisten toimijoiden osallistumista työskentelyyn pidetään tärkeänä, jotta alueelliset erityispiirteet saadaan huomioiduksi vision muodostamisessa. Työpajoja järjestämässä on Innotiimi-ICG. Vesivision kuuleminen on loppuvuodesta 2020 (aikataulu tarkentuu).

Toimenpiteet

Lapväärtin-Isojoella toimenpiteitä ovat, esimerkiksi:

  • Villamon patoalueen kunnostus
  • virtavesikunnostukset ja raakkuselvitys
  • purokunnostukset
  • talousmetsien luonnonhoitohankkeet ja uusien Metso-kohteiden löytäminen pienvesien ympäristöstä
  • Lapväärtin-Isojoen monitavoitteinen hoito- ja käyttösuunnitelma laatiminen
  • Haapajärven veden pinnan luonnollisen tilan palauttaminen
  • Blomsträsketin lintujärvikunnostuksen suunnittelu
  • luontokoulutoiminta.

Tutustu Lapväärtin-Isojoen vesivision tarinakarttaan

Tarinakartta esittelee paikkatietona ja kuvina Lapväärtin-Isojoen vesistöaluetta ja sen valuma-aluesuunnitelmaa. Lähes kaikki karttanäkymät ovat vuorovaikutteisia eli voit rajata karttanäkymää haluamaksesi, lähentää tai loitontaa karttaa. Karttojen selitteet löydät oikeasta yläkulmasta. Tekstin paksunnettuja sanoja pystyy klikkaamaan, ja ne antavat lisätietoa kuvien tai verkkosivujen muodossa. Tarinakartan käyttöön suositellaan Chrome, Firefox tai Safari-selainta.

Tarinakarttaan pääset täältä.


%d bloggers like this: