Vesivisio

Lapväärtin joki.

Mikä Lapväärtin-Isojoen vesivisio on?

Lapväärtin-Isojoen Vesivision tarkoituksena on koota yhteen alueen asukkaat sekä eri alojen toimijat ja laatia yhdessä vesistölle tulevaisuuteen ulottuva näkemys sen käytöstä ja tilasta. Vesivisio koostuu yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen muun muassa tulvariskien hallinta, vesivarojen käyttö, vesienhoito, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kalatalous Lapväärtin-Isojoella. Lisäksi pyritään saamaan aikaan alueellista sitoutumista toimintaan ja lisäämään tietoisuutta vesistöön liittyvistä asioista, alueen luontomatkailu ja elinkeinotoiminta huomioiden.

Vesivisiota toteutetaan sidosryhmien välisenä työpajatyöskentelynä, joissa tavoitteena on muodostaa yhteinen visio vesistön tulevaisuudesta ja suunnitella tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tämä yhteinen näkemys saadaan toteutettua. Vesivision toteuttamisessa mukana ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapväärtin-Isojoen valuma-alueen suunnittelutyöryhmä ja monipuolisesti paikallisia sidosryhmäjäseniä. Jokainen osallistuja on tasa-arvoisena mukana ja kaikkien mielipiteet ovat yhtä arvokkaita. Erityisesti paikallisten toimijoiden osallistumista työskentelyyn pidetään tärkeänä, jotta alueelliset erityispiirteet saadaan huomioiduksi vision muodostamisessa.

Ensimmäinen työpaja järjestettiin 10.3.2020 ja siihen osallistui lähes kolmekymmentä henkilöä eri sidosryhmistä. Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli laatia vesivision yhteiset tavoitteet, valmistella yhteinen vesivisio ja yhdistää toimenpiteitä yhteisiin tavoitteisiin. Kuntien edustajille järjestettiin virtuaalinen työpaja 9.10.2020, ja siihen osallistui edustajia jokaisesta vesistöalueen kunnasta. Virtuaalisessa työpajassa työstettiin ensimmäisen työpajan aiheiden lisäksi sitä, miten vesivisiota voitaisiin edistää kunnissa. Toista yhteistä työpajaa on jouduttu siirtämään myöhemmäksi vallinneen koronatilanteen vuoksi, mutta vihdoin 5.4.2022 pääsemme taas suunnittelemaan vesistöalueemme tulevaisuutta perinteisessä työpajassa.

Vesivisiotyöskentely on sidoksissa EU:n Life-rahoitteiseen Freshabit LIFE IP-hankkeeseen, joka käynnistyi vuonna 2016. Hankkeen aikana Lapväärtin-Isojoella on toteutettu useampia kunnostustoimia sekä vesien ja lajien suojelua edistäviä toimia. Freshabit -hanke päättyy vuonna 2022 ja vesivisiotyön toivotaan jatkavan sitä hyvää yhteistyötä, jolla turvataan tulevaisuuden kestävä vesivarojen käyttö ja luonnon monimuotoisuus.

Vesivision yhteiset tavoitteet

Kuviossa allekkain vesivision yhteiset päätavoitteet, joita on kuusi. Ensimmäisessä tavoitteessa monimuotoisuuden parantamisessa ja turvaamisessa nähdään tärkeiksi kalakantojen elinvoimaisuus, monimuotoinen elinympäristö ja vieraslajien torjunta. Tulvariskien hallinnassa tärkeäksi nähdään ihmisten elinympäristön, toimeentulon, asumisen ja vedenoton turvaaminen. Vesivision tavoitteista ja luontoarvoista tiedottamista sekä paikallisten sitouttamista yhteisiin tavoitteisiin pidetään tärkeänä. Neljäs tavoite keskittyy vesistön ja pohjaveden hyvä tilan saavuttamiseen, johon pyritään veden viipymän parantamisella, metsäojituksilla ja kuormituksen hallinnalla. Elinkeinojen turvaaminen ja mahdollisuuksien parantaminen, kuten maankäyttömuotojen mitoittaminen vesistön kannalta kestäväksi ja yhdessä toteutettu monimuotoinen kestävä kehitys nähdään tärkeinä toimenpiteinä Vesivision tavoitteissa. Virkistyskäyttö ja riistanhoito nähdään kuudentena tavoitteena. Virkistyskäytön kehittäminen kohdistuu kulttuurimaisemiin, koskiin, nähtävyyksinä, opastukseen, tiedotukseen, karttoihin ja suojeluun. Lajeina melontaa, pyöräilyä, kalastusta ja patikointia kehitetään. Riistanhoidossa keskitytään euroopanmajaviin, metsästykseen ja metsänhoitoon.

%d bloggers like this: