Vesivisio

Mikä Lapväärtin-Isojoen vesivisio on?

Lapväärtin-Isojoen Vesivision tarkoituksena on koota yhteen alueen asukkaat sekä eri alojen toimijat ja laatia yhdessä vesistölle tulevaisuuteen ulottuva näkemys sen käytöstä ja tilasta. Vesivisio koostuu yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen muun muassa tulvariskien hallinta, vesivarojen käyttö, vesienhoito, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kalatalous Lapväärtin-Isojoella. Lisäksi pyritään saamaan aikaan alueellista sitoutumista toimintaan ja lisäämään tietoisuutta vesistöön liittyvistä asioista, alueen luontomatkailu ja elinkeinotoiminta huomioiden.

Vesivisiota toteutetaan sidosryhmien välisenä työpajatyöskentelynä, joissa tavoitteena on muodostaa yhteinen visio vesistön tulevaisuudesta ja suunnitella tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tämä yhteinen näkemys saadaan toteutettua. Vesivision toteuttamisessa mukana ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapväärtin-Isojoen valuma-alueen suunnittelutyöryhmä ja monipuolisesti paikallisia sidosryhmäjäseniä. Jokainen osallistuja on tasa-arvoisena mukana ja kaikkien mielipiteet ovat yhtä arvokkaita. Erityisesti paikallisten toimijoiden osallistumista työskentelyyn pidetään tärkeänä, jotta alueelliset erityispiirteet saadaan huomioiduksi vision muodostamisessa.

Ensimmäinen työpaja järjestettiin 10.3.2020 ja siihen osallistui lähes kolmekymmentä henkilö eri sidosryhmistä. Ensimmäiset työpajan teemoja olivat laatia vesivision yhteiset tavoitteet, valmistella yhteinen vesivisio ja yhdistää toimenpiteitä yhteisiin tavoitteisiin. Toinen työpaja on jouduttu siirtämään vuoteen 2021 vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Vesivisiotyöskentely on sidoksissa EU:n Life-rahoitteiseen Freshabit LIFE IP-hankkeeseen, joka käynnistyi vuonna 2016. Hankkeen aikana Lapväärtin-Isojoella on toteutettu useampia kunnostustoimia sekä vesien ja lajien suojelua edistäviä toimia. Hanke päättyy vuonna 2022 ja vesivisiotyön toivotaan jatkavan sitä hyvää yhteistyötä, jolla turvataan tulevaisuuden kestävä vesivarojen käyttö ja luonnon monimuotoisuus.

Vesivision yhteiset tavoitteet

Tutustu Lapväärtin-Isojoen vesivision tarinakarttaan

Tarinakartta esittelee paikkatietona ja kuvina Lapväärtin-Isojoen vesistöaluetta ja sen valuma-aluesuunnitelmaa. Lähes kaikki karttanäkymät ovat vuorovaikutteisia eli voit rajata karttanäkymää haluamaksesi, lähentää tai loitontaa karttaa. Karttojen selitteet löydät oikeasta yläkulmasta. Tekstin paksunnettuja sanoja pystyy klikkaamaan, ja ne antavat lisätietoa kuvien tai verkkosivujen muodossa. Tarinakartan käyttöön suositellaan Chrome, Firefox tai Safari-selainta.

Lapväärtin-Isojoen vesivision tarinakartta (maps.arcgis.com)


%d bloggers like this: