Freshabit

Freshabit Life IP

Tyttö onkimassa järvellä.

Lapväärtin-Isojoen vesivisio on sidoksissa FRESHABIT Life IP –hankkeessa toteutettavaan Lapväärtin-Isojoen valuma-aluesuunnitelmaan, joka koostuu kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta, Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, tulvariskien hallintasuunnitelmasta sekä vesienhoidon toimenpideohjelmasta.

Freshabit Life IP -hanke kestää vuodesta 2016 vuoteen 2022 asti. Metsähallituksen Luontopalvelut koordinoi hanketta. Freshabit Life IP -hankkeeseen kuuluu monia erilaisia toimenpiteitä ja eri toimijoiden yhteisten toimintatapojen luomista. Esimerkiksi erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä, sisävesien elinympäristöjen ja pinnanalaisen kulttuuriperinnön kartoittamista sekä vesiperinnön arvostuksen ja kiinnostuksen lisäämistä.

Freshabit Life IP – Pohjanmaat joet osahankkeeseen kuuluu Lapväärtin-Isojoki, Karvianjoen ja Lapväärtin-Isojoen latva-alueet sekä Ähtävänjoki.

Rahoitus ja yhteistyö

Osahankkeen budjetista (yhteensä 1 800 000 euroa) 60 % tulee Euroopan Unionin LIFE-rahastosta ja 40 % valtiolta tai jäsenorganisaatioiden rahoituksesta. Lisäksi mukana on ulkopuolisia rahoittajia kuten Ähtävänjokirahasto.

Osahankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen metsäkeskus, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Metsähallituksen luontopalvelut, Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Natur och Miljö. Kansallista FRESHABIT Life IP -projektia koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut.

Freshabit-hankkeen kansalliset sivut löytyvät täältä (Metsähallitus).

Video joka kertoo Freshabit-hankkeen tavoitteista ja toiminnasta löytyy täältä (Youtube).


%d bloggers like this: