Majavatoimintamalli

Majavien rakentama pato.

Euroopanmajava

Euroopanmajava on Suomen luontoon kuuluva alkuperäislaji. Se on maailman toiseksi suurin jyrsijälaji. Se elää ojien ja jokien varsilla, lehti- ja sekametsiä ympäröivissä pienvesissä. Euroopanmajavan uhanalaisuusluokitus on silmälläpidettävä.

Luonnon ekosysteemillä on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Noin 25 % metsän eliöistä ovat riippuvaisia lahopuusta. Lahopuu on erityisen tärkeää sienille, hyönteisille, sammalille ja jäkälille. Lahopuu antaa myös suojaa ja ravintoa kaloille joessa. Lammikot ovat erityisen tärkeitä muun muassa sorsalinnuille, hyönteisille ja kaloille.

Majavat toimivat ekosysteemi-insinööreinä, koska ne kaatavat puita ja rakentavat patoja niistä sekä tulvittavat vesistöjä. Tällä tavalla majavat ovat saaneet aikaan koko ajan muuttuvan tulvajatkumon, joka tekee metsälajiston monipuolisemmaksi ja auttaa kosteikkojen ennallistamisessa. Näillä toimilla on suuri merkitys metsien monimuotoisuuteen.

Majavan aiheuttamat vahingot koostuvat yleensä puunkaadoista (haapoja ja koivuja), penkkasortumista ja vettymisvahingoista, esimerkkeinä tulvat pelto- ja metsäalueille sekä teille.

Majavan aiheuttamia vahinkoja.

Majavakartoitus Lapväärtin-Isojoella

Majavien reviirin koko on noin 3 km joenvartta Lapväärtin-Isojoella. Majavat merkkaavat reviirinsä hauste eritteellä. Reviirialueilla on pesiä, patoja ja runsaasti jälkiä majavista.

Kaadettu puu jota majavat ovat järsineet.

Majavan toimintamalli

Tarkoituksena olisi:

 • Lisätä tuntemusta euroopanmajavasta ja parantaa lajin hyväksyttävyyttä sekä vähentää ihmisten kokemia haittoja.
 • Yhteensovittaa suojelun ja alueellisten elinkeinojen harjoittaminen.
 • Kehittää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.

Majavatoimintamallin toimenpiteet ovat:

 • Tiedottaminen ja tiedonvaihto
 • Tiedon lisääminen lajin hyödyistä
 • Kosteikkojen perustaminen
 • Vahinkojen kompensoiminen
 • Suojakaista
 • METSO-kohteiden kartoittaminen
 • Puiden poisto
 • Pyyntiluvat
 • Purkuputki
 • Patojen purku.
Kanootti joessa.


%d bloggers like this: